oljournal.in.uasitemap

Авторам

До уваги авторів

наукового журналу "Одеський лінгвістичний вісник"!

Редакція наукового журналу "Одеський лінгвістичний вісник" запрошує до співробітництва лінгвістів, викладачів, магістрантів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською, польською, німецькою, англійською і східними мовами та повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

 Науковий журнал «Одеський лінгвістичний вісник» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8).

 

 ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ 20-РІЧЧЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

До 6 жовтня 2017 приймаються

статті у № 10 наукового журналу "Одеський лінгвістичний вісник".

 

Рубрики журналу:

1. Германські мови
2. Романські мови
3. Слов'янські мови
4. Східні мови
5. Контрастивна лінгвістика
6. Теорія і практика перекладу
7. Методика викладання іноземних мов

 

Технічні вимоги до оформлення статті

  1. Рукопис подається у форматі *.doc (MSWord): гарнітура TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-); при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами; сторінки мають бути пронумеровані.
  2. Згідно з вимогами ДАК МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК,  анотацією (обсяг 3-5 рядків) та переліком ключових слів (3-5) українською, російською та англійською мовами. Анотація і ключові слова наводяться перед текстом статті, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, курсив, ключові слова напівжирним.
  3. Статті повинні мати такі необхідні елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, із зазначенням невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 3) формулювання мети і завдань статті; 4) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
  4. Посилання на теоретичні джерела подаються у тексті згідно переліку літератури у квадратних дужках наступним чином: [№ джерела, цитована сторінка; № наступного джерела, цитована сторінка] або [№ джерела; № джерела], якщо не наведені сторінки джерела. Наприклад: [4, 154; 6, 768] або [4; 6], де 4; 6 – номери джерел, 154; 768 – номери сторінок. Посилання на джерела ілюстративного матеріалу подаються у круглих дужках. Ілюстрації нумеруються у межах статті і супроводжуються підписом під малюнком. Таблиці теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою розміщеною  над таблицею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.
  5. Перелік цитованих джерел під назвою ЛІТЕРАТУРА друкується 12 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті: спочатку подають теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно вимог державних бібліографічних стандартів, далі подають словники та довідкову літературу, згодом ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ. Нумерація наскрізна.
  6. Обсяг публікацій: до 20 стор.

 

Приклад оформлення статті

1. Германські мови

УДК 811.111’373

Строченко Л. В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ КОШТОВНОГО КАМІННЯ

 

Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічного аспекту лексико-семантичного поля «коштовне каміння» в англійській мові. У роботі аналізуються номінативні одиниці з додатковими культурними значеннями та фразеологізми, до складу яких входять номінації коштовного каміння.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, лінгвокультурологія, номінативна одиниця, фразеологізм.

 

Строченко Л. В. Лингвокультурологические особенности англоязычных номинаций драгоценных камней. – Статья.

Статья посвящена исследованию лингвокультурологического аспекта лексико-семантического поля «драгоценные камни» в английском языке. В работе анализируются номинативные единицы с дополнительными культурными значениями и фразеологизмы, в состав которых входят номинации драгоценных камней.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лингвокультурология, номинативная единица, фразеологизм.

 

Strochenko L. V. Linguocultural peculiarities of the English precious stones nominations. – Article.

The given article deals with the investigation of the lexical semantic field “precious stones” in the English language, namely its linguistic culturological aspect. The nominative units with additional cultural meanings and fixed phrases containing the names of pr ecious stones are being analysed in the article.

Key words: lexical semantic field, linguistic culturology, nominative unit, idiom.

 

   Представники структурного напрямку розглядають мову як багаторівневу систему, що містить взаємопов’язані та взаємозумовлені дискретні елементи, об’єднані у підсистеми, які, у свою чергу, базуються на парадигматичних, синтагматичних та епідигматичних відношеннях…

 

Література

1. Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей / Е.Л. Березович // Вопросы языкознания. – М. : Наука, 2004. – № 6. – С. 3–24.

 

 ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ 20-РІЧЧЮ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Порядок подання матеріалів:

Для опублікування статті у науковому журналi "Одеський лінгвістичний вісник" № 10 необхідно до 6 жовтня 2017 відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні матеріали:

1. статтю;

2. довідку про автора (оформлену за зразком);

3. для осіб, які не мають наукового ступеню, відскановану рецензію;

4. резюме статті на англійській мові мінімальним обсягом 250 слів (приклад правильного оформлення резюме можна завантажити на сайті журналу);

5. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

(Редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати після проходження рецензування).

 

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

 

Електронна версія журналу «Одеський лінгвістичний вісник» № 10 буде розіслана серед авторів 30 листопада 2017 року, поштова розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 8 грудня 2017.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

1. Прізвище, ім'я, по батькові автора

2. Посада (статус), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання (Наприклад: доцент кафедри германських та романських мов Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат філологічних наук, доцент )

3.Контактний телефон

4. Адреса електронної пошти

5. Прізвище, ім'я, по батькові отримувача, повна поштова адреса для відправки друкованого примірника.

УВАГА!

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

 

 Публікаційний внесок:

Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати.

Статті докторів наук публікуються безкоштовно.

 

 Контакти редакції:

Редакція наукового журналу "Одеський лінгвістичний вісник"

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія"

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Електронна адреса: www.oljournal.in.ua

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: +38 066 455 43 80

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"