oljournal.in.uasitemap

Авторам

До уваги авторів

наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник»!

 

У зв'язку із підвищенням якості  опублікованої наукової інформації у фахових виданнях України та інтеграцією цих видань до світового наукового простору редакція наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник»  пропонує оновлений формат часопису, який наблизить  його за структурою та змістом до видань, включених до Web of Science Core Collection та Scopus, і дасть змогу в класифікації наукових видань України отримати статус фахового із визначенням певної категорії[*].

*Категорія «А» присвоюється науковим фаховим виданням, включеним до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;  категорія «Б» присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які відповідають вимогам підпунктів 1–8 пункту 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України №32 від 15.01.2018 р. ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18)

Як і раніше, ми запрошуємо до співробітництва науковців, що цікавляться актуальними проблемами германських, романських, слов'янських, східних мов, а також питаннями їх зіставлення з іншими мовами у контрастивному аспекті. Але у новому форматі наших авторів, членів редколегії та рецензентів чекають дві глобальні зміни: (1) структура та зміст статті наближаються до міжнародних вимог (див. пункт 3 нижче), (2) додатковий список літератури References подається «Гарвардським стилем» (Harvard style).  

 

Науковий журнал «Одеський лінгвістичний вісник» є фаховим виданням на підставі

Наказу МОН України

від 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8).

 

 

Наукове видання включено до наукометричної бази Index Copernicus International

 

До 30 квітня 2019 року проводиться прийом

статей у № 13 наукового журналу

«Одеський лінгвістичний вісник»

 

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 1. Германські мови; 2. Романські мови; 3. Слов'янські мови; 4. Східні мови; 5. Контрастивна лінгвістика

 

МОВА СТАТТІ: українська, російська, англійська, німецька (на вибір автора). Якщо стаття написана українською/російською мовою, розширені анотації подаються двома мовами: українська та англійська.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

  1. Рукопис подається у форматі *.doc (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-); при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами; сторінки мають бути пронумеровані.
  2. Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією англійською та українською мовами і переліком ключових слів (6-8). Англомовна анотація (Abstract) обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (Keywords), наводяться перед текстом статті, кегль 12, міжрядковий інтервал 1, ключові слова напівжирним. Анотація українською мовою не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, розміщується після розділу References.
  3. Статті обсягом до 20 сторінок повинні мати такі необхідні елементи: 1) вступ (Introduction), що містить об’єкт (Object), предмет (Subject), мету роботи (Purpose), постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор (Background and motivations); 2) базу даних, методи та методологію проведення дослідження (Methodology); 3) виклад основного матеріалу дослідження (Results) та обговорення результатів (Discussion), 4) висновки (Conclusions) із перспективами подальших досліджень у цьому напрямі.
  4. Посилання на теоретичні джерела подаються із наскрізною нумерацією "Гарвардським стилем" у підрядкових примітках (Footnotes will appear at the foot of the page, with continuous numeration. References are in “Harvard style”: author’s surname and year of publication, number of page, fig. They should be given in the footnotes. For example: Salvatori 1995, 67-68, 123-125, fig. 13; Ivanov 1972a; 1972b; Kassab Tezgör & Tatlıcan 1998, 423). Ілюстрації нумеруються у межах статті і супроводжуються підписом під малюнком. Таблиці теж нумеруються в межах статті і супроводжуються назвою, розміщеною під таблицею по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.
  5. Перелік цитованих джерел під назвою BIBLIOGRAPHY друкується 12 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 одразу після тексту статті: спочатку подаються теоретичні праці, написані кирилицею, потім ті, що написані латиницею, в алфавітному порядку згідно вимог, які розроблено в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», далі подаються словники та джерела ілюстративного матеріалу. Нумерація наскрізна.
  6. Безпосередньо після BIBLIOGRAPHY розташовується список використанних джерел REFERENCES, виконаний «Гарвардським стилем» (Harvard style) (зразки наведено нижче). Його слід подавати в алфавітному порядку і набирати також кеглем 12. Якщо бібліографічне джерело написане мовою, що використовує не латинську графіку (Work in Non-Roman Script), слід подати транслітерований варіант назви, а у квадратних дужках подати оригінальну назву (the original script is optional). Транслітерацію необхідно зробити згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» в онлайн-режимі за адресою:  http://ukrlit.org/transliteratsiia

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 

Для опублікування статті у науковому журналi «Одеський лінгвістичний вісник» № 13 необхідно до 30 квітня 2019 року відправити на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні матеріали:

1) статтю;

2) довідку про автора (оформлену за зразком двома мовами: українською та англійською);

3) скановану копію оплати редакційного збору (після надання відповіді про результати рецензування).

Електронна версія журналу «Одеський лінгвістичний вісник» № 13 буде розіслана серед авторів 16 липня 2019 року, поштова розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 31 липня 2019 року.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

 

Петлюченко Наталія Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов №2 Національного університету "Одеська юридична академія"; Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009, Україна; тел.: +38 0678048480; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Prof. Dr. Nataliya V. Petlyuchenko, Head of Foreign Language Department No. 2, National University "Odessa Law Academy"; 23 Fontanskaya Doroga, Odessa, 65009, Ukraine; tel.: +38 067 8048480; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Також у довідці необхідно вказати поштову адресу для відправки друкованого примірника журналу (за прикладом: ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто/область, поштовий індекс).

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації (до 12 сторінок включно) становить  600 гривень. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Електронна адреса: www.oljournal.in.ua

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головний редактор проф. Наталія Петлюченко: 067 804 84 80,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон: +38 066 455 43 80

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"